ARIZA...
Telefon sistemlerimizdeki arızadan dolayı müşterilerimizin isg@isg.com.tr mail adresinden ulaşmalarını rica ediyoruz.

...

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girenÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında;   İşletmelerde çalışan personeller yönetmelik kapsamında eğitim almalı ve kayıt altına alınmalıdır. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa / en az on altı...

Devamı...

Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik Hizmetleri

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması Sağlık taramalarının yaptırılması Atıksu arıtma tesisi projelendirmesi ve inşaatı ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlatılması TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi kurulması ve belgelendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi TS EN 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği sistemi kurulması ve belgelendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi  Dış denetçi kapsamında tetkik gerçekleştirilmesi ve raporlandırılması

Devamı...

Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevre Danışmanlık Hizmeti

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2’ de yer alan tesislerde ayda bir veya iki iş günü çevre görevlisi belgesine sahip personeli istihdam etmek. Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek. Uygunsuzluk durumunda tesis yetkilisine bilgi vermek...

Devamı...

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri verebilir.

 

Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir.

 

16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından verilen işyeri hekimliği belgeleri geçerlidir. 16.12.2003 tarihinden sonra TTB tarafından verilen işyeri hekimliği belgeleri ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Geçici Madde 5’e göre mevcut işyeri hekimliği sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla geçerlidir.

 

İşyeri Hekimliği belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.

 

Yönetmelikte de belirtildiği gibi, 16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından, bu tarihten sonra da Bakanlığın verdiği işyeri hekimliği sertifikaları geçerlidir.

  

İş güvenliği uzmanı belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Yenileme eğitim programlarının süresi 30 saatten az olamaz.

 

Mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.

 

İşveren; iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde ve sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını da, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

 

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

 

- İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,

- Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,

- Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,

- Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,

- Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,

- İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı çalışan temsilcisi bulunmalıdır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporuna sahip olmalıdır.

 

Ancak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işyeri hekimi istihdamı zorunluluğu henüz başlamamış olan işyerleri, Kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, söz konusu bu raporları Kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucularından alabilirler.

- İşe girişlerde

- İş değişikliğinde

- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde

- İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayeneleri yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri devlet desteğinden faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

 

İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre işveren tarafından hazırlanması gereken rapordur.

Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.

 

İşyerinizin (Minimum) 23 haneli olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bu 4 lü kodu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde bulduktan sonra, 4 lü iş kolu konunun altında yazılmış faaliyetlerden yaptığınız işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçtiğiniz kod 6 lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinizin tehlike sınıfıdır.

 

İşyerinizin (Minimum) 23 haneli olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bu 4 lü kodu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde bulduktan sonra, 4 lü iş kolu konunun altında yazılmış faaliyetlerden yaptığınız işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçtiğiniz kod 6 lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinizin tehlike sınıfıdır.

 

İşyerinizin (Minimum) 23 haneli olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bazı iş kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde karşılığı bulunmamaktadır. Bu kodlar için aşağıdaki tabloya göre önce doğru 4 lü kod seçmeli, sonra seçtikleri 4 lü iş kolu konunun altında yazılmış faaliyetlerden yapılan işi en iyi tanımlayan altılı kod seçilmelidir. Seçilen kod 6 lı NACE kodu, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinin tehlike sınıfıdır.

Tabloyu İndirmek için tıklayınız...

 

4857 sayılı Kanun’un 63 üncü maddesine göre çıkarılan “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren işlerde ve yine Kanun’un 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.
 

İSG BROŞÜR

Emisyon Nedir?

İmisyon Nedir?

Gürültü ve Titreşim ölçüleri 

ve daha bir çok konuda destek olacağımız bilgilere ulaşabilmek için broşürümüze bakabilirsiniz. 

İSG BAKANLIK BELGELERİ

İşyeri Sağlık Güvenlik Laboratuvar Çevre Teknolojileri alanında tam anlamıyla sınırız hizmet verebilmemiz için Bakanlık onaylı belgelerimizi bu bölümde görebilirsiniz. 

TÜRKAK BELGELERİ

Kaliteli hizmet verebilmek ve profesyonel olabilmek için alınması gereken belgelerden biride Türkak belgeleridir. Bu bölümde bu belgelerimizi görebilirsiniz.